Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Tất cả: 1347280
Chuyên mục - Tin trong tỉnh
Tỉnh Vĩnh Long: Thực hiện Kế hoạch tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị Quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ ChínhTrị

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh Vĩnh Long thu hút những người có đức có tài vào hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương. Ngày 15/3/2016,  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 774/KH-UBND về thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, côn g chức, viên chức theo Nghị Quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính Trị.

Kế hoạch này đề ra 04 nội dung cần thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; Rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, kế hoạch cũng đưa ra một số chỉ tiêu về tinh giảm biên chế cụ thể:

-  Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 07 năm (2015-2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của từng cơ quan, đơn vị.  Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp;

-  Các cơ quan, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế của cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh;

- Hàng năm, giảm 50% số biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế của số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh./.

Kim Tiên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]