Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 42
Tất cả: 1503104
Chuyên mục - Tin trong ngành
Những điểm mới về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông và có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

So với Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT trước đây, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT có nhiều điểm được bổ sung mới, gồm các nội dung cơ bản sau: nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến; quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; quy định chung khi thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Về nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến, Thông tư quy định việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm, được thể hiện như sau: Những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định, không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính cơ quan nhà nước đó; đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó; thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước; bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thông tư nêu tại chương II với 10 điều (từ điều 5 đến điều 14) quy định các nội dung về: Yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến; Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến; Hồ sơ hành chính điện tử; Biểu mẫu điện tử tương tác; Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến; Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Về thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến, Thông tư quy định phải bảo đảm các yêu cầu: đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; tuân thủ nguyên tắc chung khi xây dựng; Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Việc kết nối giữa cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trao đổi, chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của bộ, tỉnh. Việc kết nối giữa cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương để trao đổi, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã có giữa bộ với bộ, bộ với tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC phù hợp với lộ trình ứng dụng IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc./.

Xem chi tiết tại Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

Tam Hảo 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (419 lượt xem) [09/01/2017]