Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 1347294
Chuyên mục - Tin trong ngành
Ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017
(Mic.gov.vn) - Sáng 23/12/2016, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017, Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề "Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII". Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm đã phát động phong trào thi đua của toàn Ngành năm 2017.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm phát động phong trào thi đua năm 2017

trong toàn ngành TT&TT

Ngày 19/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của ngành TT&TT. Chỉ thị nêu rõ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016 và để tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TT&TT năm 2017.
 
Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung:
 
1.  Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa  tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo.
 
2.  Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "ngành TT&TT chung sức xây dựng nội thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển BCVT, CNTT, Báo chí và Xuất bản.
 
3.  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề về nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
4.  Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
 
5.  Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên trong năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
 
6.  Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.
 
7.  Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh nhiên vững mạnh, tiên tiến. Các tổ chức đoàn thể trong ngành TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo.
 
8.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương "người tốt, việc tốt". Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang chuyên mục về các phong trào thi đua, gương các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa./.

 

PV

Nguồn: mic.gov.vn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]