Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
20
95218017

Kế hoạch triển khai quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

12/05/2022 06:50 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 11/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch triển khai quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Mục đích của kế họch nhằm đảm bảo duy trì các kết nối với nền tảng LGSP của tỉnh; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 2.0; thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; các ứng dụng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua trục liên thông văn bản quốc gia; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). Dữ liệu sau khi kết nối có khả năng chia sẻ cho các ứng dụng khác có thể khai thác và sử dụng

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ kết nối, chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước các nội dung như duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với CSDL quốc gia về dân cư ; duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với CSDL quốc gia quốc gia về bảo hiểm; duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với hệ thống cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp; duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông); duy trì kết nối giữa nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); kết nối, chia sẻ dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); kết nối, chia sẻ dữ liệu phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); kết nối, chia sẻ dữ liệu phần mềm CSDL về giá với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); kết nối phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh liên thông đầu cấp với hệ thống trục xác thực tập trung của tỉnh; kết nối phần mềm quản lý Người có công tỉnh Vĩnh Long với hệ thống trục xác thực tập trung của tỉnh; kết nối hệ thống quan trắc chất lượng môi trường tự động tỉnh Vĩnh Long với hệ thống trục xác thực tập trung của tỉnh

Theo kế hoạch thì Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì điều phối, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các nội dung tại Khoản 2, Điều 32 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; tổ chức 2 tập huấn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị. Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị gửi về UBND tỉnh (thông qua đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hình ảnh liên kết