Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
48
95218514

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh

20/01/2022 02:01 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3626/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Với mục đích tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) theo quy định tại Luật XLVPHC năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020, các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành và các văn bản khác có liên quan. Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật về XLVPHC để chấn chỉnh thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý XLVPHC. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đưa ra những nội dung cụ thể như sau:

- Xây dựng Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về XLVPHC: Ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022.

- Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC: Tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh; Theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC; Thường xuyên rà soát, theo dõi, tổng hợp các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật XLVPHC 2012, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật XLVPHC 2020 và các văn bản khác có liên quan để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác XLVPHC: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và các nghị định hướng dẫn thi hành; Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về XLVPHC.

- Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC: Kiểm tra công tác quản lý XLVPHC và tình hình XPVPHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; Phối hợp thanh tra về việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC.

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC: Thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

- Lập Danh mục tình hình xử phạt vi phạm hành chính: Lập Danh mục thống kê tình hình xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

THUẬN ANH

Hình ảnh liên kết