Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
64
95218327

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

20/01/2022 01:59 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 10/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại; tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người tỉnh Vĩnh Long, những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các cộng đồng dân tộc trong tỉnh. Từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh tỉnh Vĩnh Long với các địa phương trong nước, khu vực và quốc tế, góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

Trong đó, Kế hoạch xác định 09 nhiệm vụ chủ yếu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác văn hóa đối ngoại; Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa thế mạnh của tỉnh; Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách phát triển Chiến lược văn hóa đối ngoại; Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức đa dạng;Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng sản phẩm văn hóa đối ngoại thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt triển lãm giới thiệu mỹ thuật, nhiếp ảnh…; Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài; Chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại và Nâng cao nguồn lực tài chính.

Qua đó, định hướng tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Long, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và thành tựu phát triển toàn diện của tỉnh Vĩnh Long ra thế giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử. Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người Vĩnh Long đến bạn bè quốc tế.

THUẬN ANH

Hình ảnh liên kết