Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
229
93383832

Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021

18/08/2021 07:09 GMT+7
In bài Gửi bài viết

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021, trong đó đảm bảo thực hiện các nội dung chuyển đổi số tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu phát triển các dịch vụ của Chính quyền số

Mục đích của kế hoạch nhằm chuyển đổi số tại một số đơn vị từ đó hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước; Tạo cơ sở, nền tảng để phát triển các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tạo ra các hệ sinh thái chuyển đổi số.

 Theo Kế hoạch, các nội dung sẽ thực hiện bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, Chính quyền số; Sự hiểu biết của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước về khái niệm và sự cần thiết Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số; Thực hiện chuyển đổi số thí điểm tối thiểu 01 Sở và tối thiểu 01 UBND cấp xã; Xây dựng các quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu; Triển khai công tác an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin Chính quyền số theo mô hình 04 lớp; một số cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước; tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để từng bước tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước; đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số, Chính quyền số cho người đứng đầu các cấp, cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền Chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng

 Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch. Tổ chức triển khai các công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Chương trình Chuyển đổi sổ của tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của kế hoạch và phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định…/.

TAM HẢO

Hình ảnh liên kết