Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 1347272

Công nghê thông tin - Điện tử

Cung cấp thông tin khảo sát hệ thống truyền hình hội nghị    

Tải tài liệu tại đây:

1. Mẫu 2: Phiếu khảo sát phòng họp truyền hình hội nghị

2. Mẫu 3: Phiếu khảo sát mức độ hài lòng Bộ Ngành, địa phương về việc cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước

 

 

Dự thảo Quyết định về ban hành quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Vĩnh Long    

Tải tài liệu tại đây.

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông bằng văn bản giấy và văn bản điện tử qua hộp thư: tvdung.stttt@vinhlong.gov.vn trước ngày 18/01/2019.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Ông Trần Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, ĐT: 02703.836158, DĐ: 0385555707.

Tài liệu hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu hệ thống hộp thư điện tử mail.vinhlong.gov.vn    

Tải tài liệu tại đây.

Kế hoạch Khảo sát đánh giá tình hình an toàn thông tin mạng tỉnh Vĩnh Long năm 2018    

1. Kế hoạch số 56/KH-STTTT ngày 07/11/2018 về việc Khảo sát đánh giá tình hình an toàn thông tin mạng tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

2. Lịch và danh sách đánh giá ATTT.

3. Mẫu báo cáo khảo sát.

Kế hoạch Đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Long năm 2018    

1. Kế hoạch số 02/KH-BCĐCNTT ngày 07/11/2018 về việc Đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện "Tin học hóa quản lý" các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

2. Lịch và danh sách.

3. Mẫu báo cáo:

- Mẫu 1A:  Khối Sở, ban, ngành

- Mẫu 1B: Khối Các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành

- Mẫu 2A: Khối Cơ quan Đảng, tổ chức, đoàn thể

- Mẫu 2B: Khối Các đơn vị trực thuộc cơ quan đảng, tổ chức, đoàn thể

- Mẫu 3A: Khối UBND huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu 4: Khối Các phòng, ban; xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố 

- Mẫu 5: Khối Phòng Văn hóa thông tin thuộc huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu 6: Khối Ngành

- Mẫu 7: Khối Ngân hàng

- Mẫu 8: Khối Công ty

- Mẫu 9: Khối Trường Cao đẳng, Đại học

- Mẫu 10: Khối các Hội, đoàn thể nghề nghiệp

4. Phụ lục chấm điểm:

- Mẫu chấm điểm 1A:  Khối Sở, ban, ngành

- Mẫu chấm điểm 1B: Khối Các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành

- Mẫu chấm điểm 2: Khối Cơ quan Đảng, tổ chức, đoàn thể

- Mẫu chấm điểm 3A: Khối UBND huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu chấm điểm 4: Khối UBNC cấp xã 

- Mẫu chấm điểm 5: Khối Phòng Văn hóa thông tin thuộc huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu chấm điểm 6: Khối Ngành

- Mẫu chấm điểm 7: Khối Ngân hàng

- Mẫu chấm điểm 8 (A1): Khối Công ty, doanh nghiệp (A1)

- Mẫu chấm điểm 8 (A2): Khối Công ty, doanh nghiệp (A2)

- Mẫu chấm điểm 9: Khối Trường Cao đẳng, Đại học

- Mẫu chấm điểm 10: Khối các Hội, đoàn thể nghề nghiệp

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND    

Tải tài liệu tại đây:

1. Dự thảo Tờ trình về việc Ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND  ngày 02/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm  an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, số 35 đường 2/9 phường 1, TPVL, văn bản điện tử gửi về hộp thư điện tử nhdai.stttt@vinhlong.gov.vn. Thông tin liên hệ: Phòng CNTT – Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại 02703.836158

Dự thảo “Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh các năm 2018-2019”    

Tải tài liệu tại đây.

Mẫu báo cáo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông    

Tải mẫu biểu tại đây.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Vĩnh Long    

1. Dự thảo tờ trình Về việc Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo ICT-Index 2018    

A. Tài liệu hướng dẫn điền và thu thập số liệu về nội dung công nghiệp công nghệ thông tin (Áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

B. Các mẫu phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sáng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018:

01. Cục Thống kê

02. Sở, ban, ngành

03. VP. UBND tỉnh

04. Sở Giáo dục và Đào tạo

05. Sở Kế hoạch và Đầu tư

06. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

07. Sở Tài chính

08. UBND huyện, thị xã, thành phố

09. Trường Cao đảng, Đại học

10. Thuế

 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017] 

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết